NORME de redactare și tehnoredactare a publicațiilor  la Centrul Editorial-Poligrafic al UPSC

 NOTĂ: Regulile prezentate mai jos au ca scop principal de a crea un sistem instituțional unitar în elaborarea lucrărilor cu caracter științific și științifico-metodic/dicatic. Acceptarea sistemului va asigura compatibilitatea între lucrarea manuscris prezentată de autor şi supunerea ulterioară a acesteia procesului complex de editare. Respectarea acestor reguli presupune o logistică care facilitează prelucrarea mai ușoară a materialelor în cadrul CEP, precum şi economisirea de timp, muncă și resurse financiare.

În speranța că veți înțelege doleanța noastră, Vă mulțumim pentru colaborare!

 1. Structura și conținutul lucrării

Materialul în format de manuscris va fi împărţit în părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 4 grade de titluri.

Conținutul lucrării va curpinde foaia de titlu, abrevieri, lista tabelelor/figurilor (după caz), textul de bază (divizat pe părți, capitolele, subcapitole, paragrafe), bibliografie, anexe, indice (după caz).

Textul va fi redactat în conformitate cu normele actuale ale limbii române. Pentru claritatea prezentării este important ca textul să fie corect din punct de vedere gramatical, ortografic, semantic etc.

 1. Partea preliminară
  • Pagina de titlu

Pagina de titlu, redactată în limba română sau alte limbi de circulație internațională, trebuie să conțină numele și prenumele autorului/autorilor, după caz a cordonatorilor ediției, titlul complet al lucrării, inclusiv subtitlul, scrise centrat, cu majuscule.

Dacă există o prefaţă/postfaţă/cuvânt înainte, scris(ă) de o altă persoană, este necesar de precizat pe reversul paginii de titlu numele, funcția, gradul științific și titlul didactico-științific deținute.

În funcție de caz, pe reversul paginii de titlu se va menționa numele îngrijitorului de ediţie sau al persoanei care a întocmit notele.

În cazul reeditării lucrării, trebuie menţionat numărul ediției sau dacă este o ediţie revăzută. Pentru traduceri, se specifică numele  traducătorului/traducătorilor.

Lucrările editate cu contrbuția financiară a donatorilor, de asemenea, se specifică conform solicitărilor acestora, pe pagina 2 sau 4, numele lor (pentru persoanele fizice), denumirea proiectului, instituția finanţatoare și alte date relevante (pentru persoane juridice).

Pentru lucrările colective, se va indica lista autorilor și contribuțiile fiecăruia  (ca autori ai capitolelor/subcapitolelor).

Publicațiile care au motto, dedicaţii sau mulţumiri, toate acestea trebuie să fie incluse în manuscrisul final, pe pagina 3 sau 4.

 • Abrevieri (după caz)

Abrevierele care nu sunt de utilizare comună se includ înaintea textului de bază şi se ordonează alfabetic, conform uzanţelor. Exemple: ANRM = Arhiva Națională a Republicii Moldova, RI = Revista Istorică; BOR = Biserica Ortodoxă Română ; sb. = substantiv, m. = masculin, vb. = verb, sg. = singular.

2.3 Lista tebelelor/figurilor (după caz)

Va conține informații despre toate tabelele/figurile incluse în lucrare, pentru fiecare indicându-se titlul și numărul paginii la care se află acestea.

 III. Partea principală

3.1. Cuprins

Curpinsul va începe cu pagina a 5-a și va conţine titlurile şi subtitlurile tuturor capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor, cu indicarea numărului paginii de început al fiecărei structuri a lucrării.

Cuprinsul trebuie să acopere toate elementele și să reflecte conținutul întregii lucrări.

 • Introducere

Va începe cu pagina a 7-a și va conține, după caz, Motto sau Dedicație, Prefață sau Cuvânt înainte.

Dacă aceste componente cuprind doar o singură pagină, următoarea pagină se va lăsa goală.

 • Titluri de capitol

Titlurile capitolelor se vor scrie pe centrul paginii, cu majuscule, Bold, şi se vor ordona numeric cu cifre arabe în creștere sau vor fi precedate de un simbol numeric, începând cu cifra 1, urmată de un punct. Dacă este cazul, vor fi incluse şi alte cifre, despărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat.

Titlurile subcapitolelor se vor scrie cu minuscule, Bold, aliniere la stânga (Left justified), numerotarea – 1.1.

Titlurile ulterioare se scriu cu minuscule, Bold+Italic, aliniere la stânga (Left justified), numerotarea – 1.1.1. (Ex.: 1. Capitolul…; 1.1. Subcapitolul…; 1.1.1. Paragraful…).

După titlurile de capitole și subcapitole nu se pune punct, excepție fiind titlurile urmate de subtitluri (Ex.: Crearea Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România. Biografii și destine).

Fonturile titlurilor de capitol şi ale subtitlurilor:

 • Grad 1 – corp 16 sau 18, bold, centrat, cu majuscule, spaţiere după titlu 42 sau 48 pt;
 • Grad 2 – corp 14, bold, de rând aliniat la Tab, spaţiere înainte 24 pt, după titlu spaţiere 18 pt;
 • Grad 3 – corp 12, bold, de rând aliniat la Tab, spaţiere înainte 18 pt şi după 12 pt;
 • Grad 4 – corp 11, bold, de rând la Tab, spaţiere înainte 10 pt, după care textul merge în continuare;

NOTĂ: Dacă este posibil, se va limita împărţirea în subcapitole până la gradul 4.

 • Amplasarea figurilor (tabele, diagrame, desene, fotografii etc.)

Se va face spre exteriorul sau centul paginii (paginile pare au figurile în partea stângă, iar paginile impare în partea dreaptă, atunci când acestea sunt mai mici de 7 cm lăţime).

Desenele trebuie realizate cu ajutorul calculatorului. În desene se vor evita ariile gri, acestea ducând, în tehnologia obişnuită, la reproduceri de slabă calitate.

 • Scrierea formulelor

Se vor folosi următoarele poziţionări: Sizes Full 12 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-subscript/sub-superscript 5 pt,  Simbol 18 pt, Sub-simbol 12 pt, folosindu-se Equation Object.

NOTĂ: Alte aspecte legate de tehnoredactare se vor stabili prin discuții între autori și editor.

 1. Partea complementară
 • Bibliografie/Referințe bibliografice

Bibliografia va conține lista tuturor surselor de informație utilizate pentru elaborarea lucrării.

Lista poate fi structurată în ordine alfabetică, fiind în funcție de limba surselor utilizate. Pot fi grupate separat sursele electronice disponibile online și instrumentele de lucru precum dicționarele, enciclopediile, actele legislative etc.

Bibliografia de la finele lucrării/articolului nu se va numerota.

Referințele bibliografice vor conține toate componentele lucrării – autorul, titlul, editura, locul şi anul apariţiei publicației, pagina/paginile citate.

Titlurile bibliografice (monografii, sinteze, teze, periodice) se redactează în limba originală.

În cazul lucrărilor unde se fac trimiteri la bibliografie prin numerotare, Referinţele bibliografice din text se prezintă între paranteze patrate [ x ]. Trimiterile din text (autorul, anul lucrării, pagina) trebuie să se regăsească complet în bibliografie.

În cazul referinţelor la lucrări cu mai mult de doi autori, se pot folosi, după primul nume, prescurtările „et all.” sau „ş.a.” (sau, dacă se preferă, se scriu toţi autorii. În bibliografii se consemnează obligatoriu numele întreg al autorului, începând cu numele de familie, urmat de prenume.

Citatele – prin care ar trebuie să se înțeleagă toate definițiile, expresiile, pasajele, punctele de vedere, argumentele etc., care nu-i aparțin autorului lucrării tezei, se citează prin reproducerea fidelă a textului între ghilimele.

Citatul va fi urmat în mod obligatoriu de o notă de subsol care indică sursa bibliografică de unde a fost preluat.

Notele (după caz) cu trimiteri la referinţele bibliografice vor preciza, de asemenea, autorul, titlul, editura, oraşul, anul, pagina sau paginile citate.

Trimiterile în text se vor face prin cifre arabe, plasate ca exponent (superscript), în dreapta cuvântului/pasajului vizat.

Notele de subsol se numerotează prin cifre arabe, în continuitate, de la 1 la n (nu pe fiecare pagină separate, de la 1).

Toate notele menţionate pe o pagină a lucrării trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective.

NOTĂ: Prezentarea bibliografiei în lucrare se va face în conformitate cu standardul național ”SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”.

Autorul va utiliza una din cele 3 modalității de citare si este foarte important ca sistemul trimiterilor/stilul, o dată stabilit, să fie aplicat consecvent în întreaga lucrare.

Pentru documentarea asupra regulilor și exemplelor de prezentare a referințelor bibliografice și a citării resurselor de informare a se vedea Anexa 9 din următorul link: http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/ghid-redactare-teza-final-(3).pdf

 • Anexe (după caz)

Vor conține materiale relevante ale lucrării și vor fi amplasate la sfârşitul volumului.

Anexele se vor prezenta în ordine numerică crescătoare (Ex.: Anexa 1, Anexa 2), vor începe din pagină nouă, findi însoțite de un titlu și.  Trimiterile din text la ele se vor face ca şi în cazul figurilor/tabelelor/formulelor.

Formulele, tabelele şi figurile din anexă, dacă sunt mai mult de una, se numerotează corelat numărul anexei (Ex. : Figura A1.3 = figura 3 din Anexa 1). În cazul când anexa conţine o singură figură/formulă/tabel, denumirea anexei coincid cu denumirea tabelului etc.

4.3 Tabelele (după caz) se numerotează cu 2 cifre, separate prin punct, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de-a doua reflectă numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are un titlu, Bold, amplasat deasupra tabelului, aliniat pe centrul paginii. Textul în tabel poate fi cu font Times New Roman, Arial sau Book Antiqua 9 sau 10, spaţiere între rânduri – 1 linie.

4.4 Figurile (tabele, desene, fotografii, diagrame etc.) se numerotează cu 2 cifre, separate prin punct. Prima reprezentând numărul de ordine al capitolului, iar cea de-a doua reflectă numărul figurii din capitolul respectiv. Figurile sunt însoțite  de titlu, Bold, amplasat sub figură, aliniat central.

 • Indice (după caz)

Poate conține o listă alfabetică de nume, locuri, cuvinte sau materii, care va fi plasat la sfârșitul lucrării, cu indicarea paginilor sau a volumelor unde se pot găsi.

Tehnoredactarea

 1. Formatul lucrărilor maniscris care au ca destinaţie tiparul trebuie să cuprindă 3 componente distinctive:
 • oglinda paginii – cuprinde perimetrul în care se regăsesc textul şi imaginile, inclusiv antetul (headerul), notele de subsol şi numărul de pagină;
 • formatul finit – reflectă oglinda paginii şi spaţiul gol (marginile) din jurul acesteia;
 • formatul brut – indică spaţiul adăugat în jurul formatului finit şi este necesar pentru acțiunea de finisare a lucrării care este tipărită.

NOTĂ: În cadrul Centrului Editorial-Poligrafic al Universității de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău se pot publica lucrări în următoarele formate standard de carte:

 • A5 (148,5 x 210 mm);
 • A4 (210 x 297 mm).
 • B5 (176 x 250 mm);

Pot fi utilizate și alte tipuiri de formate A și B, de regulă pentru tipărirea de carnete de note, calendare, postere, certificate etc.

 1. Setările pentru oglinda paginii vor fi următoarele:

Format hârtie utilizat – A4, A5. Pentru tipărire B5 va fi utilizat A4.

Marginile:

 • B5:  sus  =  jos  =  4,5 cm;     stânga  =  dreapta  =  4 cm,
 • A5:  sus =  jos  =  stânga  =  dreapta  =  2 cm,                                
 • A4:  sus =  jos  =  stânga  =  dreapta  =  2 cm.

     Font (mărime) – pentru redactarea lucrărilor se recomandă folosirea următoarelor caractere:

 • A5, B5 – Times New Roman 11 sau 12, Arial 11, Book Antiqua 10 sau 11, spațiu între rânduri 1,15 pentru textul de bază; pentru figuri şi tabele – 9 sau 10.
 • A4 – Times New Roman 14, spațiu între rânduri 1,5; pentru figuri şi tabele – 11 sau 12.

 

III. Antet și subsol (Header and Footer): se modifică în funcţie de formatul paginii pe care se lucrează.

Antetul paginilor pare va conţine titlul cărţii (recomandat font 9 sau 10, cu majuscule normal), iar cel al paginilor impare va conţine titlul capitolului (recomandat font 9 sau 10, italic şi bold).

Paginile de început de capitol nu au header (în cazul în care se doreşte utilizarea acestuia).

 1. Numerotarea paginilor se va face cu font size 10, alineat central. Dacă se dorește numerotarea stânga-dreapta, la paginile pare numărul va apărea în stânga, iar la paginile impare numărul va fi în dreapta.

Toate paginile tezei se numerotează începând cu pagina de titlul și terminând cu ultima pagină.

La foaia de titlul numărul paginii nu se indică. Nu se aaceptă repetarea sau lipsa paginaţiei. Fiecare capitol începe din pagină nouă.

 Predarea lucrării manuscris pe suportul electronic la CEP

Suportul utilizat – lucrările trebuie înregistrate preferabil pe CD-R/RW; DVD-R/RW.

Recomandăm să utilizați numai sistemele de operare Windows și suita MS Office. Fişierele realizate pe alte platforme sunt foarte dificil de transferat și adaptat conținutul. Toate fişierele trebuie să poată fi citite şi să nu conţină viruşi.

Atașat CD-ului scriețe o listă  care indică conţinutul fiecărui fişier. Recomandăm să salvaţi toate capitolele în acelaşi fișier, iar primele pagini, prefaţa/cuvânt înainte etc., în fişiere separate. Fişierele aduse trebuie să conţină varianta finală a lucrării care va fi suspusă editării.

Asigurați-Vă că manuscrisul pe suport electronic trebuie să să fie compatibil cu programele şi echipamentul utilizat la CEP. Este important ca sub aspect tehnologic să să poată fi prelucrat cu uşurinţă ulterior în vederea realizării corecturii lingvistice și a finalizării tehnoredactării.

Păstraţi întotdeauna o copie sau mai multe a lucrării. Nu trimiteţi editurii unicul CD existent!

NOTĂ: Manuscrisul electronic trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi manuscrisul tipărit. Principial este că EL trebuie să fie complet, având toate părțile lucrării (preliminară, de bază, complementară) și celelalte componente obligatorii: bibliografie, note etc., tabele, grafice, anexe (după caz).