PROCEDURA

privind editarea, tipărirea și distribuirea publicațiilor la Centrul Editorial-Poligrafic al UPSC

 1. Autorul predă biroului editorial dosarul de carte ce va conține: varianta inițială a manuscrisului integral al lucrării, în format electronic (pe CD), cererea și declarațiile autorului, extrasul privind recomandarea pentru publicare a lucrării din Şedinţa Catedrei/Şcolii Doctorale, avizul unui specialist în domeniu angajat titular al UPSC, avizul unui specialist în domeniu angajat titular al altei instituţii de profil.
 2. Redactorul științific al CEP va înainta manuscrisul electronic al lucrării Secției Tehnologii Informaționale pentru verificare în sistem anti-plagiat. În cazul când Raportul de similitudine emis de STI atestă un grad de similitudine a lucrării nu mai mare de 10%, dosarul de carte este trimis pentru analiză și aprobare comisiilor de profil ale Senatului UPSC – Cercetare științifică, parteneriate și relații internaționale (pentru lucrările științifice) și Educație și asigurarea calității (pentru lucrările științifico-metodice/didactice). Dosarul de carte a lucrărilor aprobate pentru editare vor conține obligatoriu extrase din ședința Senatului UPSC.
 3. În cazul articolelor propuse pentru editare în revistele științifice ale UPSC, editorul va expedia suplimentar manuscrisul lucrării la doi consultanți pe domeniile de specialitate pentru realizarea recenzării științifice. Referenţii de specialitate vor completa Formularul de evaluare peer rewiew cu rezultatele expertizei pentru editarea studiului.
 4. Dosarul de carte integral este remis redactorului-științific al CEP pentru a realiza redactarea lingvistică a textului manuscrisului.

NOTĂ:

 1. în cazul observațiilor recenzenților și a redactorului științific asupra conținutului lucrării autorul va reface manuscrisul.
 2. în situația când rezultatul expertizei anti-plagiat indică un grad de similitudine mai mare de 10%, iar recenziile celor doi experți nu recomandă publicarea manuscrisului, redactorul științific transmite autorului refuzul în scris cu justificarea necesară.
 3. Pentru acordarea ISBN sau CZU, autorul completează Formularul CIP în format Word, pe care îl expediază pe adresa electronică a CEP – cep@upsc.md. CEP percepe o taxă modică pentru a obține de la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova descrierea CIP pentru ISBN sau CZU acordat.
 4. După realizarea corecturilor finale, redactorul științific va înainta tipografiei CEP varianta finală a manuscrisului împreună cu dosarul de carte și confirmarea ”Bun de tipar”.
 5. Indiferent de sursele de finanțare, fondul de subvenții al UPSC, donații, granturi, plata făcută de autor sau fonduri cumulate, CEP realizează un deviz estimativ al prețului de editare-tipărire a lucrării, pe care îl înaintează beneficiarului.
 6. Între reprezentantul CEP și autorul/autorii lucrării se vor încheia contracte privind editarea, tipărirea și difuzarea cărții.
 7. pentru lucrările cadrelor didactice și a cercetătorilor științifici ai UPSC, sunt precizate sursele de finanțare, pentru a se asigura funcționarea CEP în regim de autofinanțare;
 8. pentru terți, contractele de editare sunt semnate în condițiile prevăzute de punctul 4.12 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Editorial-Poligrafic al UPSC.
 9. Tipografia CEP tipărește lucrarea în numărul de exemplare solicitat. Pentru lucrările subvenționate din fondurile UPSC se vor reține 11 exemplare, repartizate astfel: Depozitul legal de documente al RM – 5; Biblioteca UPSC – 5; CEP – 1. Autorului/autorilor le revine un număr anumit de exemplare convenit pe baza planului anual de acțiuni de asigurare a dezvoltării UPSC;
 10. Pentru lucrările finanțate integral de către autor/autori, indiferent de statut – angajat al UPSC sau terți – din numărul de exemplare convenite în contractul de editare, se vor reține 6 exemplare, pentru a fi repartizate către Depozitul Legal de Documente din Republica Moldova (5) și CEP (1).
 11. Opțional, în cazul donației lucrării către Biblioteca Științifică a UPSC, autorii sunt cei care stabilesc numărul de exemplare ce-i vor reveni.
 12. În cazul revistelor UPSC, dreptul de autor constă în obținerea unui exemplar, tipărit sau în format digital.
 13. Distribuirea lucrărilor se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
 14. Pentru alte modalități privind editarea unei lucrări la CEP, a se vedea articolul 16 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului Editorial-Poligrafic al UPSC.